قوانین دارت

قوانین و مقررات جهانی ورزش دارت چاپ _CMN_EMAIL_ALT با همکاری مجید   

 تمام مسابقات رسمی دارت که منحصراً در محدوده قانونی فدراسیون جهانی دارت یا توسط ارگانهای وابسته به آن سازمان می باشند باید طبق مقررات بازی مسابقات WDF عمل کنند .
قوانین بازی و مسابقات WDF به دو گروه تقسیم می‌گردد .
1- قوانین بازی که شامل بندهای 1-6 است .
2- قوانین مسابقات که شامل بندهای 7-23 است .
تعاریف :
WDF : مخفف World Dart Federationبه معنای فدراسیون جهانی دارت و یا کمیته اجرایی فدراسیون جهانی دارت می‌باشد .
سازمانها -Organizers : به معنای کمیته اجرائی و یا اعضاء فدراسیون دارت که توسط این فدراسیون منصوب شده‌اند تا وظایف خود را در رابطه با مسابقات ایفا نمایند .
بازیکنان - Players: شامل بازیکنانی که در بازیهای دو نفره ، تکنفره و تیمی به صورت تیمهای آقایان و بانوان می باشد .
گوینده - Caller: به معنای شخصی خواهد بود که برای اعلان امتیازات کسب شده در طی بازی منصوب می‌گردد .
نویسنده امتیازات - Marker: به معنای شخصی خواهد بود که برای مشخص کردن امتیازات کسب شده و امتیازات باقیمانده در هر مرحله بازی منصوب گردیده وی می‌تواند یک Caller در مسابقات نیز باشد .
امتیازدهنده - Scorer: به معنای شخصی خواهد بود که برای ثبت امتیازات بر روی کارتهای امتیازی ، نتایج و دیگر مسائل مربوط به مسابقات در هر ست بازی منصوب می‌گردد .
مسابقات - Match: به معنای مجموعه بازیهای انجام شده توسط دو بازیکن یا دو تیم که در بعضی مواقع به یک بازی و یک مسابقه نیز اشاره دارد .
leg: به معنای یک دست بازی می باشد که از چند راند تشکیل شده است مثلاً یک دست بازی 301 یا یک Leg بازی 301 .
SeT: به معنای قسمتی از مسابقه می‌باشد که از تعدادی leg تشکیل شده است . برنده یک SeT از بازی کسی است که اکثریت legهای آن بازی را برده باشد . و برنده مسابقه کسی است که اکثریت SeT های آن بازی را برده باشد .
قوانین مسابقات WDF
00/7 قوانین کلی
1/7 هر یک از مسابقات WDF باید شامل قوانین بازی مربوط به آن مسابقه باشند .
که این قوانین باید توسط فدراسیون جهانی و یا فدراسیون مسابقات ناحیه ، که توسط انجمن رسمی WDF ناحیة مورد نظر برای اعضاء سازمان ایجاد شده مورد تأیید قرار گرفته باشد .
2/7 قوانین یک دوره مسابقات خاص WDF برای شکل‌گیری بازیها در آن مسابقات تهیه می‌گردد .
3/7 قوانین بازی یک دوره مسابقات خاص WDF همچنین برای بازیهایی که در آن دوره مسابقات انجام می‌گردد نیز میسر خواهد بود که این بازیها می‌تواند شامل هر یک یا تمام موارد زیر باشد .
- بازیهای تک نفره : که می‌تواند شامل آقایان یا خانم‌ها به صورت تکنفره باشد .
- بازیهای دو نفره : که می‌تواند شامل آقایان یا خانمها به صورت مختلط باشد .
- بازیهای تیمی : که می‌تواند شامل 3 نفر یا بیشتر در هر تیم باشد که می‌توانند به صورت آزاد یا محدود ، مختلط یا بر اساس جنسیت افراد هر تیم تشکیل گردد .
جوانان : که می‌تواند به صورت تکنفره – دو نفره – یا تیمی برای افرادی که در محدوده سنی مشخصی هستند انجام شود .
8- آئین نامه :
1/8 مفاد قوانین بازی در WDF در ارتباط با مسابقات دارت ، توسط سازمانهای تعیین کننده WDF که تصمیم آنها نهایی و الزامی می‌باشد معین می‌گردد .
اطلاعات مربوط به هر یک از مفاد قوانین باید به کمیته اجرائی منتقل گردد .
2/8 تصمیم‌گیری در مورد موضوعی که صریحاً تحت پوشش قوانین بازی WDF نیست توسط کمیته اجرائی WDF انجام می‌شود که تصمیم آن یک تصمیم نهایی و اجباری است .
3/8 WDF و سازمانهای تعیین کننده آن این حق را دارند که روزها ، شروع و یا تمام برنامه مسابقات را کنسل و یا تغییر دهند .
4/8 تمام بازیکنان شرکت کننده در مسابقات باید در چهارچوب قوانین بازی و قوانین مسابقات WDF عمل کرده و در صورت لزوم هر گونه قوانین تکمیلی توسط ارگانهای تعیین کننده وضع و در برنامه‌های جاری مسابقات اجراء خواهد شد .
5/8 تمام بازیکنان باید زیر نظر نظارت و هدایت ارگانهای تعیین کننده و رسمی WDF بازی کنند .
6/8 صلاحیت خارج نمودن هر بازیکنی که در طی مسابقات در چهار چوب قوانین WDF عمل نکند امکان پذیر است .
7/8 بازیکن می‌تواند تمام جوایز دریافتی خود را نگه دارد . مگر اینکه جایزه دریافتی وی یک جایزه جاودان و با ارزش باشد که در صورت درخواست WDF باید آن را به سازمان بر گرداند .
8/8 اگر بازیکنی در روز جشن و معرفی رسمی بازیکنان بدون اجازه سازمان حضور نیابد که برای دریافت جایزه آن مسابقه جریمه می شود .
9/8 هیچ بازیکنی نمی تواند برنامه‌های مسابقات را بطور کامل و درست انجام ندهد مگر زمانی که عذری همچون – بیماری – جراحت و دیگر دلایل مکفی از جانب وی توسط سازمان پذیرفته شده باشد در غیر اینصورت حق مسلم وی است که برای دریافت جایزه در آن مسابقه جریمه گردد .
10/8 اگر بازیکنی به هر دلیلی باعث گردد که سازمان هزینه‌ای را متحمل شود آن بازیکن در برابر آن هزینه مسئول خواهد بود .
00/9 طریقه ورود به بازی .
1/9 سازمانها باید یک فرم ثبت نام رسمی برای مسابقات آماده کرده و فرم را برای اعضاء واجد الشرایط WDF ارائه کنند . فرم‌های ثبت نام برای نوشتن لیست بازیکنان در تمام بازیهای مسابقه آماده خواهد شد .
2/9 در مسابقات تیمی و یا دو نفره ، اعضاء سازمان باید نوبت پرتاب بازیکنان را که در طی مسابقه غیر قابل تغییر است را تعیین نمایند .
3/9 این حق مسلم اعضاء سازمان WDF و یا سازمانهای تعیین کننده است که هر یک از داوطلبین را در هر مرحله از بازی ، در طی بازی و یا بعد از مسابقه طبق محدوده قوانین خود رد کرده و نپذیرند و تصمیم آنها یک تصمیم نهایی و اجباری در تمام بازیهای مربوط به آن مسابقه خواهد بود .
4/9 حق مسلم WDF یا سازمانهای تعیین کننده است که یک داوطلب را در هر مرحله از بازی در طی بازی ، بعد از یک مسابقه طبق بازی ، یا بعد از یک مسابقه طبق محدوده قوانین خود رد کرده و نپذیرند و تصمیم آنها یک تصمیم نهایی و اجباری در تمام بازیهای آن مسابقه خواهد بود . (قوانین WDF شماره 31)
5/9 حق مسلم سازمانهاست که اعضاء وابسته به این سازمانها را که لیست بازکنان خود را در مدّت زمان تعیین شده به مشاور سازمان ارائه نداده‌اند را از شرکت در مسابقات WDF محروم کند . که این مهلت بیش از 45 روز قبل از شروع مسابقات نمی‌باشد .
6/9 اعضاء تیمها ( از یک تیم گرفته تا تمام تیمهای شرکت کننده ) در طی مسابقات ، تا قبل از شروع پرتاب اولین دارت توسط بازیکن یا تیم شرکت کننده ، در تمام بازیهای آن مسابقه قابل تعویض می‌باشند .
7/9 در صورتی که در مسابقات تیمی و یا دو نفره بازیکنی به هر دلیل خاصی نتواند بازی را ادامه دهد تعویض بازیکن امکان پذیر است ولی فقط شخصی می‌تواند جایگزین وی شود که در حال حاضر در هیچ یک از مسابقات بازی نکرده باشد .
9/9 هیچ بازیکنی نمی‌تواند بیش از یک بار در هر یک از بازیهای مسابقات ثبت نام شود .
10/9 هیچ بازیکنی نمی‌تواند برای بیش از یک کشور در مسابقات شرکت کند .
0/10 ثبت نام
1/10 تمام بازیکنان شرکت کننده در مسابقات باید در زمان برنامه‌ریزی شده برای هر بازی توسط خود بازیکن یا توسط مربیان تیمشان ثبت نام شوند .
2/10 هر بازیکنی که در زمان اعلام شده ثبت نام نشود از بازیهای آن مسابقات حذف خواهد شد .
3/10 بازیکنی که زمان معرفی وی برای انجام بازی متوجه نشده و حواسش پرت باشد در آن بازی جریمه خواهد شد .
4/10 به هر بازیکنی فقط 5 دقیقه ، از زمانی که توسط سیستم همگانی احضار می‌شود مهلت داده خواهد شد که خود را به میز کنترل یا تخته مختص مسابقات ( هر کدام که در زمان نیاز خواستار حضور وی هستند ) برساند .
00/11 قرعه کشی
1/11 برای تعیین بازیکنان حریف که قبلاً به مسابقه معرفی شده‌اند فقط یکبار قرعه کشی انجام خواهد شد .
2/11 سازمانها باید یکسری مسابقات اولیه را جهت شکست دادن حریف و انتخاب تیم شایسته طبق نتیجه این مسابقات ترتیب دهند .( انتخاب گروه )
3/11 نمودار قرعه‌کشی باید در آغاز مسابقه بر روی میز کنترل در طی برنامه مسابقات در یک محل مناسب نمایش داده شود .
4/11 در زمان شروع بازی نمایش نمودار قرعه‌کشی فقط جهت راهنمایی شرکت کنندگان می باشد و سازمانها این حق را دارند که دیرتر و یا زودتر از نمایش این نمودار شروع بازی اعلام نمایند
قوانین بازی WDF
1- پرتاب کردن
1/1- ورزشکاران دارت خود را فراهم خواهند کرد و طول این دارت نباید بیش از 5/30 سانتی‌متر باشد . وزن آن نیز نباید بیشتر از 50 گرم باشد .
هر دارت شامل سوزنی است که به یک لوله متصل و ثابت می‌شود . به قسمت عقبی لوله میله‌ای وصل شده که ممکن است شامل بخشهای مجزایی باشد .
2/1- تمامی دارت‌ها را باید یکی یکی با دست و به دقت پرتاب کرد .
3/1- یک راند شامل حداکثر سه دارت خواهد بود .
4/1- اگر ورزشکاری در طی یک راند دارتی را که برروی تخته دارت است بردارد اجازه پرتاب دوباره آن را ندارد و آن راند کامل در نظر گرفته می شود .
5/1- هر دارتی که به تخته دارت برخورد کرده و برروی آن نماند را نباید مجدداً پرتاب کرد .
6/1- هر دارتی که قبل از کامل شدن پرتاب از روی تخته دارت به زمین بیافتد .را نباید به حساب آورده و شمارش کرد .
2- شروع و پایان :
1/2- هر مسابقه یا هر مرحله از آن با یک شروع مستقیم آغاز و بازی خواهد شد ،
بدین معنی که برای شروع امتیاز‌گیری ، ورزشکار تنها باید یک پرتاب Middle انجام دهند .
2/2- هر مسابقه یا هر مرحله از آن با یک پایان دوبل بازی خواهد شد .
یعنی : برای پایان دادن به آن و برنده شدن ، ورزشکار باید دارتی را در حلقه دو برابر (Double) (میانخال) تخته دارت بزند .
3/2-Bull In= که امتیاز آن 50 محاسبه خواهد شد . در صورتی که عدد 50 برای کامل کردن یک مرحله مسابقه مورد نیاز باشد . Bull (میانخال ) دو برابر عدد 25 محاسبه و شمرده خواهد شد .4/2-زمانی از قانون و قاعده Bust استفاده می گردد ، که بازیکن یا ورزشکاری در طی یک راند . امتیازات بیشتری از امتیاز در نظر گرفته شده کسب نماید ، آنگاه آن پرتاب در نظر گرفته نمی‌شود و امتیازها همان امتیازات قبل از پرتاب باقی خواهد ماند .
5/2- اصطلاحاً یک شات بازی (Game Shot) تنها در صورتی معتبر است که دارت‌های پرت شده پایان مورد نیاز را کسب کند و تا زمان اعلام نتیجه توسط داور ، در تخته دارت بماند .
8/2- اولین بازیکنی که بواسطه کسب امتیاز دوبل مورد نیاز کار را تمام کند . برنده آن مرحله یا مسابقه اعلام خواهد شد که این امر عملی و امکان‌پذیر است .
دارتی که پس از اتمام کار بازیکن پرت کند ، محاسبه نخواهد شد .
9/2- در یک مسابقه یا ست‌ها و مراحل آن ، مسابقه یا ست‌های آن درسه مرحله ( پنج ، هفت و . . .) اجرا و بازی خواهد شد ؛ یعنی اولین بازیکن و ورزشکاری که بیشتر تعداد مراحل را برنده شود . برنده آن مسابقه یا ست خواهد بود و با بردن این مراحل ، در صورتی که مرحله ای از بازی هنوز باقی مانده باشد نیازی به ادامه آن نیست
10/2- در مسابقه‌ای به چند ست که تقسیم شده ، مثلاً درسه ست پنج ، هفت و . . . ) بازی خواهد شد ؛ در این صورت اولین بازیکنی که اکثر ست‌ها را برنده شود . برنده مسابقه خواهد بود و در صورت باقی بودن دیگر ست ها ، آنها دیگر انجام نخواهد شد .
3- نحوه امتیازدهی :
قوانین این ورزش برای کلیه انواع بازیهای دارت یکسان می باشند .
1001.701.501 تمامی امتیازات حاصله از مجموع آنها و یا امتیاز باقی مانده از پرتاب قبلی ، کم خواهد شد .
2/3- امتیاز دارت پرتاب شده تنها در صورتی محاسبه می‌شود که برروری تخته دارت باقی بماند و یا با آن برخورد کند و پس از آن پرتاب تکمیل شده است و امتیاز مربوط ثبت می گردد .
3/3- امتیاز هر دارت بنا به قسمت امتیازی روی تخته دارت که با میله هایی از هم جدا شده اند و دارت پرتاب شده به آن قسمت برخورد کرده محاسبه خواهد شد
4/3- دارت‌ها از تخته دارت بواسطه پرتاب کننده جدا می‌شود ، اما این کار فقط پس از اعلان امتیاز توسط شخص اعلام کننده صورت می‌گیرد و ثبت می‌شود .
5/3- اعتراض در مورد امتیاز کسب شده یا اعلام شده ، قبل از جدا کردن دارت‌ها ، مورد بررسی یا تایید قرار می‌گیرد .
6/3- اشتباهات و خطاهای محاسباتی بر روی تخته داوری نوشته می‌شود ، تا قبل از پرتاب بعدی بازیکنی که امتیازش اشتباهی نوشته شده ، تصحیح شود .
7/3- امتیاز مورد نیاز برای یک بازیکن باید بر روی تخته دارت به وضوح در معرض دید قرار گرفته و نشان داده شود و بدین ترتیب در هر لحظه جلوی چشم بازیکنان و نیز داور مسابقه باشد .
8/3- هیچ توضیحی از دوبل اوت (Duoble Out) مورد نیاز توسط داور ، فرد اعلان کننده یا امتیاز دهنده ارائه نخواهد شد .
مثال : (مثلاً داور اعلام می کند امتیاز 32 نه دوبل 16 )
9/3- داور مسابقه به عنوان یک قاضی در تمامی مسائل مرتبط با قواعد و قوانین بازی در هنگام انجام مسابقه و پرتاب دارت‌ها عمل می‌کند و در صورت لزوم نیز با مسئولان و مقامات رسمی دیگر نیز قبل از اعلان هر گونه تصمیمی مشورت خواهد کرد .
4- تخته‌های دارت
1/4- تمامی تخته‌های دارت استفاده شده در تورنمنت‌ها و مسابقات WDF دارای مشخصه‌های زیر است :
الف) از نوع براق آن است .
ب) از الگوی ساعتی 1-20 می‌باشد .
ج) دارای یک حلقه مرکزی داخلی با نام میانخال- (In Bull ) است که 50 امتیاز دارد .
د ) دارای یک باند و نوار باریک داخلی با نام "Triple Ring" است که عدد آن بخش را سه برابر می‌کند .
ر) دارای یک حلقه مرکزی خارجی با 25 امتیاز است . (Bull ، خال)
س) دارای یک باند و نوار باریک خارجی با عنوان حلقه دوبل (Duoble Ring) است که عدد آن بخش را دو برابر می‌کند .
ش) دارای تمام سیم‌هایی است که بخش‌ها (Segments) و حلقه‌های مرکزی خارجیBull , Double , Triple را تشکیل می‌دهد و به همراه هم تشکیل عنکبوت (Spider) می‌دهند که به روی تخته دارت قرار می‌گیرند .
ص) دارای ابعاد زیر هستند
قطر و ضخامت سیم عنکبوت (Spider) از حداقل SWG 18 تا حداکثر SWG 16 خواهد بود . 2/4- تخته دارت را باید طوری ثابت و محکم کرد که بخش و حلقه 20 ، بخش تیره‌تر دورنگ قسمتها باشد و در مرکز بالایی تخته دارت قرار گیرد .
3/4- تخته دارت را باید به شکلی ثابت کرد که ارتفاع عمودی از کف ، تا مرکزتخته cm 73/1 و تا cm "Oche" 37/2 باشد .
4/4- یک بازیکن یا مسئول تیم حق این درخواست را دارد که تخته دارت را قبل از مسابقه و یا در طی آن تغییر دهد و یا جابجا کند ؛ البته مشروط به اینکه بازیکن یا مسئول تیم مقابل نیز با این درخواست موافق باشد .
چنین تغییر یا جابجایی تنها قبل از شروع مسابقه و یا در بین مراحل آن انجام خواهد شد و فقط توسط یک مسئول منصوب شده WDF اجرا خواهد شد .
5- نحوه نوردهی و روشنایی :
1/5- در مسابقات نورنمت ، سطح هر تخته دارت باید با لامپ مناسب حداقل 100 واتی روشن شود .
2/5- تخته دارت‌های به کار گرفته شده در مراحل نهایی و فینال باید حداقل توسط دو لامپ 100واتی در فواصل و جاهای متناسب با تخته دارت ، روشن شود .
3/5- تمامی منابع روشنایی و چراغ‌ها باید با فاصله مناسبی از تخته دارت قرار گیرد تا به هنگام ایستادن بازیکن در 'Oche' ، نور از تخته‌ها به چشم‌های او منحرف نشود و او را اذیت نکند .
4/5- در فینال‌های مرحله‌ای ، سطح کلی نوردهی و روشنایی ممکن است بواسطه استفاده از پروژکتورها بهبود و افزایش یابد ، اما در عین حال باید دقت کرد که سایه بر روی تخته دارت‌ها ایجاد نشود .
6- 'Oche' :1/6- یک اوچ (تشک پرتاب ) 38 میلی متر ارتفاع و 610 میلی متر پهنا دارد که باید در مکانی با حداقل فاصله پرتابی به اندازه cm 37/2 در جلوی تخته دارت قرار گیرد .
2/6- فاصله مورب از مرکز « میانخال » تا پشت اوچ در سطح زمین 2/93 متر سنجیده خواهد شد .
3/6- در طی انجام مسابقه ، هیچ بازیکنی نباید بر هیچ قسمتی از اوچ ، قدم بگذارد ، همچنین بازیکن نمی‌تواند دارتی را با پاهایش به جایی به جز پشت اوچ حرکت داده و منتقل کند .
4/6- بازیکنی که در حال پرتاب دارت به همان تخته دارت از مکانی که خارج از محدوده تشک پرتاب است باشد باید پاهایش را در پشت یک خط مستقیم فرضی در امتداد تشک قرار دهد .
5/6- هر بازیکنی که بند6/4 و یا 6/3 را نقض کند . ابتدا هشدار یا اخطاری از داور در حضور کاپیتان تیم یا مسئول آن دریافت خواهد کرد .
در پی آن هر دارتی که با نقض این بندها و موارد پرتاب شود ، نیز محاسبه نخواهد شد و توسط داور مسابقه مردود اعلام می‌شود .
6/6- یک بازیکن یا مسئول تیم حق در خواست کنترل و تنظیم ابعاد اوچ را قبل از شروع مسابقه و یا در طول انجام آن را دارد ؛ مشروط به اینکه بازیکن یا مسئول تیم مقابل نیز موافق این امر باشد .
لازم به ذکر است که چنین کنترل و تنظیمی فقط قبل از انجام مسابقه و یا در بین مراحل آن صورت می‌گیرد و تنها توسط یک مقام مسئول و منصوب شده WDF انجام می‌شود .
7/6- تمامی اعضای هیأت‌های دارت‌ها اختیار و اقتدار تغییر یا اصلاح ابعاد مربوط به ارتفاع تخته دارت و طول اوچ را به منظور مناسب کردن شرایط خاص رقباء در مواقع خاص برای افراد معلول دارا هستند .
قانون شماره 13 WDF
00/12- نحوه انجام بازی
01/12- معمولاً هر بازی از چندین Leg (پارت) تشکیل شده است و هر Leg از چندین راند تشکیل می‌شود در هر راند (Round) هر شخص فقط سه پرتاب انجام می‌دهد و تعداد Leg‌ها در هر مسابقه بسته به نظریه کمیته مسابقات دارد معمولاً دور اول مسابقات از دو Leg تشکیل شده است و در دورهای بالاتر به تعداد Legها برای تعیین کردن اینکه چه کسی بازی را شروع کند و استارت Leg اول را بزند با انجام Middle تعیین می‌گردد بدین ترتیب که هر بازیکن از هر تیم فقط یک دارت را به طرف تخته دارت پرتاب می‌کند و هرکس که به قسمت Bule In( میان خال) نزدیکتر پرتاب کرده باشد بازی را شروع خواهد کرد و در Legهای بعدی هر بازیکن به صورت متقابل بازی را شروع می‌کند .
02/12- در پرتابهایی که به منظور پرتاب به میان خال انجام می‌شود هر بازیکن ، در بازیهای تکنفره و یا یکی از اعضاء تیم باید یک دارت را به سمت میانخال پرتاب کند و دارت‌ باید تا مرحله شمارش روی تخته دارت باقی بماند .
03/12- پرتاب مجدد زمانی انجام خواهد شد که داور مسابقه نتواند تشخیص دهد که کدام دارت به مرکز نزدیک‌تر است و یا اینکه هر دو دارت در حلقه 25 قرار گرفته باشد . پرتاب مجدد طبق روش قبلی انجام خواهد شد .
04/12- بازیکنی که پرتاب آن نزدیکتر به مرکز تخته دارت باشد باید در مسابقه یا لیگ اولین پرتاب کننده باشد .
05/12- اسامی بازیکنان بایستی طبق همان ترتیبی که در کارت امتیاز لیست شده‌اند ( از سمت راست به چپ) بر تخته امتیاز نیز وارد شوند .
در برنامه‌های تیمی و دو نفره که بازیکنان‌ها طبق همین روال پرتاب خواهند کرد . ترتیب پرتاب بایستی بر روی تخته امتیاز قبل از شروع نشان داده شود .
00/13- کارتهای امتیازی Score Cards
01/13- کارت امتیاز یک مسابقه باید در میز کنترل ، همراه نام مسابقه شماره راند مسابقه ، و اسامی بازیکنان ایجاد شود . اگر ترتیب بازی در میز کنترل مشخص شده باشد . ترتیب بازی نیز باید بر روی کارت امتیاز وارد شود .
کارت امتیاز بایستی توسط بازیکن یا مقام رسمی تیم از روی میز کنترل بر داشته شود و در تخته مسابقه به داور مسابقه نشان داده شود . 02/13- اگر پرتاب به (Middle ) Bull ترتیب بازی را تعیین می‌کند ، داور باید ترتیب بازی برای لگهای مربوطه را روی کارت امتیاز وارد نماید .
03/13- داور در قبال مطمئن بودن از اجرای کامل ترتیب بازی در طی مسابقه مسئول است .
04/13- در مسابقات تیمی و دو نفره داور همواره مسئول اجراء پرتابهای اعضاء تیمها می‌باشد که باید در طول مسابقه به طور صحیح و کامل اجراء شود . 05/13- نتایج مسابقات بایستی توسط مسئولین رسمی میز کنترل در جدول و نمودار اطلاعات وارد گردد .
06/13- تمام امتیازات بازیکنان بایستی در کارت امتیازات ثبت گردد تا میانگین و نتایج مناسب امتیازات محاسبه گردد .
07/13- ثبت بازی مسابقات قهرمانی ، مشتمل بر نتایج‌ هر بازی و مسابقه و همچنین میانگین و بهترین نتایج بازیکن‌ها ، باید توسط سازمانها به تمام اعضاء وابسته به سازمان WDF ارائه گردد .
00/14- تمرین :
01/14- به هر بازیکن 6 عدد دارت برای تمرین پرتاب در تخته دارتهای از پیش در نظر گرفته شده اختصاص می‌یابد .
02/14- بعد از شروع مسابقات قهرمانی هیچ پرتاب تمرینی بر روی تخته‌های تعیین شده برای مسابقه انجام نخواهد شد .
03/14- تخته دارتهای تمرینی برای استفاده بازیکنان مسابقات قهرمانی مهیا خواهد شد .
00/15- مسابقات :
01/15- در بازی‌ها و مسابقات قهرمانی ، تمام بازیکن‌ها باید تحت نظارت و رهبری ارگانها و مقامات رسمی مسابقات قهرمانی بازی کنند .
02/15-غیر از داور مسابقه ، امتیاز دهنده ، اپراتور اندیکاتور الکترونیکی امتیازها و بازیکنهای معین هیچ کس اجازه ورود به محل و منطقه بازی را ندارد .
03/15- فقط صدا کننده بازیکنان ، امتیاز دهنده و اپراتوراندیکاتور الکترونیکی می تواند هنگام بازی مقابل بازیکنان حضور بیابند .
04/15-مقامات رسمی در مدت زمان کوتاه پرتاب بازیکنان باید از حرکت کردن و سیگار کشیدن و نوشیدن در طی مسابقه اجتناب نمایند .
05/15- حریف بازیکن باید حداقل در فاصله 60 سانتی‌متری پشت وی در Oche بایستند .
06/15- در مرحله نهایی بازیکنان بایستی تحت نظارت مقامات رسمی باشند و بین پرتابها باید در مکانی مستقر شوند که در محدوده دید روند بازی – مقامات رسمی تماشاگرها و در صورت درخواست ، دوربین‌های تلویزیون باشند .
07/15- بازیکنان در Oche حق دارند که با داور در مورد امتیاز و یا هر زمانی که در طی بازی لازم بود مشورت کنند .
08/15- هیچ نوع در خواستی راجع به ثبت امتیازات بعد از پایان لیگ یا مسابقه وارد نخواهد شد .
09/15- تأئید از هر امتیازی باید قبل از تأیید پرتاب بعدی بازیکن به داور ارائه گردد .
هر گونه تأیید در مورد تصمیمات اتخاذ شده . توسط صدا کننده نام بازیکنان و امتیاز دهنده ، در مورد سوء رفتاهای یک بازیکن و یا دیگر اتفاقات باید فوراً به داور یا مقامات رسمی مسابقات قهرمانی ارائه گردد .
قضاوت باید در زمان مختص قبل از اینکه لیگ یا مسابقه اجازه ادامه یابد ارائه گردد هر قضاوت و تأییدیه که با تأخیر ارائه گردید مورد توافق قرار نخواهد گرفت .
10/15- اگر وسایل و تجهیزات بازیکن در دوره پرتاب وی آسیب ببیند یا کم شوند سه دقیقه به بازیکن اجازه داده خواهد شد که آن را تعمیر یا جایگزین نماید .
11/5- اگر در دوره مسابقه‌ای ، بازیکن دلیل ضروری و فوری برای ترک منقطه بازی داشته باشد داور طبق تشخیص خودش به بازیکن اجازه می‌دهد که منطقه بازی را به مدت حداکثر 5 دقیقه ترک کند .
00/16- رفتار – 01/16- در طول یک مسابقه ، بازیکنان بایستی محترمانه با یکدیگر رفتار کنند و از آزردن دیگر بازیکنان و یا به کار بردن الفاظ زشت یا حرکات کریه خودداری کنند و در کل از هر گونه اخلاق غیر ورزشی دوری کنند . (مانند ترک کردن لیگ یا مسابقه ، عمداً تأخیر کردن یا مانع از پرتاب دیگر بازیکنان شدند .)
02/16-اگر بنا به تشخیص ارگانها بازیکنی تبصره 01/16 را نقص کرده باشد به دلیل بی احترامی نسبت به این ورزش محکوم خواهد شد و همین طور از شرکت در هر مسابقه قهرمانی دیگری نیز سلب صلاحیت می‌گردد .
به هر حال اگر بازیکنی یا مقامات رسمی بازیکنی تیم مذکور از پذیرفتن صلب صلاحیت و یا جریمه سرباز زنند موضوع فوق صریحاً به کمیته اجرائی WDF ارجاع حواهد شد که تصمیم آنها یک تصمیم اجباری و لازم الاجراء خواهد بود .
03/16- تصمیم کیمته اجرائی WDF ذکر شده در تبصره 02/16 توسط اکثریت اعضاء حاضر کمیته اجرائی WDF در مسابقات قهرمانی اتخاذ خواهد شد .
اگر هیچ یک از اعضاء کمیته اجرایی WDF در مسابقات قهرمانی حضور نداشته باشند درخواست فوق به یکی از مقامات رسمی از هر کشور شرکت کننده ارائه می‌گردد و تصمیم‌گیری در مورد ارگانها توسط اکثریت مقامات رسمی کشور اتخاذ خواهد شد .
00/17- شیوه لباس پوشیدن در بازی :
01/17- تمام بازیکنان معرفی شده یک کشور موظفند در مسابقات قهرمانی WDF لباس بازی تأیید شده کشورشان را در مراسم تشریفات افتتاحیه ، در طول مسابقات قهرمانی ( حداقل تا زمانی که حذف شوند ) و در افتتاحیه و مراسم اعطای هدایا بپوشند .
02/17- اعضای تیم باید به طور یکسان لباس بپوشند مثلاً تمام لباس اعضاء تیم از جمله پیراهن ، بلوز ، دامن و شلوار باید یکرنگ و یک مدل باشند .
03/17- حذف اونیفرم تیم : بازیکن بدون اجازه سازمان نباید لباسی را بپوشد که مشتمل بر هر گونه وسایل تبلیغاتی آرم‌ها یا عباراتی در رابطه با تولیدات بازار باشد . 04/17- هیچ نوع لباسی دون اجازه قبلی از سازمان نباید پوشیده شود .
00/18- تبلیغات :
01/18- تمام ارگانها این حق را دارا می‌باشند هرگونه وسایل تبلیغاتی – آرمها یا عباراتی در ارتباط با برگزاری و سازمان دادن مسابقات قهرمانی اختصاص دهند .
02/18- تمام ارگانهای این حق را دارا می‌باشند که برای حفظ اسپانسرشان وسایل تبلیغاتی – آرم‌ها یا عبارات استفاده شده توسط بازیکنان ، تیمها و یا دیگر اسپانسرها را به آن اسپانسر اختصاص دهند .
03/18- بازیکنان یا تماشاگران در مسابقات قهرمانی WDF اجازه پوشیدن لباسهایی که دارای هر گونه وسایل تبلیغاتی ، آرم‌ها و یا عبارت مربوط به یک تولید را بدون اجازه قبلی سازمان مربوطه ندارند .
04/18- بازیکنان در مسابقات قهرمانی WDF حق استفاده از وسایل و ابزار بازی که هر گونه مطلب ، شعار یا عبارات تبلیغاتی در رابطه با تولیدات عرضه شده در بازار را بدون اجازه قبلی از ارگانها و سازمانها راندارند .
05/18- قبل از نمایش مسابقه در تلویزیون ، این اجازه به سازمانها داده خواهد شد که از بازیکنان عبارت تبلیغاتی یا شعارهای تبلیغاتی را پس بگیرند . هر بازیکنی که این در خواست را رد کند ، مسابقه را از دست خواهد داد .
00/19- نوشیدن و سیگار کشیدن :
01/19- تمام بازیکنان و مقامات رسمی و اداری باید از سیگار کشیدن و مصرف الکل و مشروب هنگام بازی در یک مسابقه و در طی مدت مصاحبه و معرفی رسمی آنها اجتناب کنند .
02/19- در صورت بروز هر گونه تخلف در مورد بند 01/19 بازیکن خودش در قبال حذف در مسابقه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته مسئول می‌باشد . این مطلب باید به سازمان دارت مربوط برای رسیدگی انضباطی گزارش داده شود .
01/20- انتخاب بازیکنان و مقامات رسمی مسابقات
فردی می‌تواند به عنوان یکی از اعضاء سازمانهای مربوطه دارت در یک مسابقه رسمی WDF بازی کند که به مدت سه سال بلافصل به صورت عضو اصلی در مسابقات در کشوری که توسط سازمان وابسته به WDF آن کشور بیان شده بازی کرده باشد .
02/20- در صورتیکه دو یا چند عضو از اعضاء وابسته به WDF دارای یک ماهیت ملی مشترکی باشند . قانون فوق برای بازیکن که مقیم آن ملیت باشد تعبیر خواهد شد . 03/20- موارد ذکر شده فوق حداقل ترین لازمی است که برای انتخابات در نظر گرفته می‌شود و ممکن است اعضاء سازمانها موارد بیشتری را برای انتخاب بازیکنان و مقامات رسمی را تحمیل کنند .
04/20- یک شخصی تا زمانی صلاحیت بازی مواردی برای یکی از سازمانهای عضو WDF را دارد که به عنوان نماینده از کشور محل اقامتش توسط آن سازمان مربوط فرستاده شده باشند و تا زمانی که دیگر اعضای وابسته به WDF به وی تقاضایی نداده باشند شایستگی بازی در آن سازمان را داراست .
05/20- هر شخصی که در یکی از مسابقات رسمی WDF برای یکی از اعضاء وابسته به آن سازمان بازی کرده باشد نمی‌تواند تا زمانی که سه سال از آخرین بازی وی برای آن سازمان نگذشته باشد برای دیگر سازمان عضو WDF در مسابقات رسمی WDF شرکت نمایند .
06/20- زمانی که مشاجره‌ای رخ دهد علت و مضمون مشاجره باید به کمیته اجرایی WDF برای تصمیم و حکم نهایی و لازم الاجراء ارجاع داده شود . این رویه برای تمام مسابقات برگزار شده در قلمرو قانونی WDF قابل اجراء است .
07/20- هیچ بازیکن یا مقامات رسمی یا نماینده‌ها در هرسمت و مقام ، و در هر مرحله‌ای ، جهانی و بین‌المللی و یا در یک مسابقه بین‌المللی که خارج از محدوده قوانین WDF باشد و یا اینکه توسط فدراسیون جهانی دارت و یایکی از اعضاء وابسته به WDF شناخته نشده باشد صلاحیت انتخاب برای شرکت در مسابقات دارت WDF و یا مسابقات رده‌بندی شده WDF را نخواهد داشت در شرایطی که انجمن بازیکنان حرفه‌ای دارت تمام تعهدات خود را تحت محدوده توافقنامه WDF انجام دهند . مجمع عمومی WDF می‌تواند به ویژه مسابقات جهانی SKY و بازیهای جهانی – مسابقات تیمی جهانی که توسط انجمن بازیکنان حرفه دارت برگزار می‌شود را از مسابقات محروم سازد .
08/20- بازیکن یا مقامات رسمی یا نماینده‌ای که نامش در این ورزش ثبت نشده یا دارای عنوانهای جهانی یا بین المللی اعضاء دارت که خارج از محدوده قانونی WDF بوده و توسط فدراسیون جهانی درات شناخته نشده باشند . صلاحیت انتخاب برای شرکت در مسابقات دارت WDF و یا مسابقات رده‌بندی شده WDF را نخواهند داشت .
09/20- اصل درخواست نامه هر فرد یا نماینده‌ای که بعلت مفاد 07/20 و 08/20 تغییر یافته باید به آن فرد یا نماینده . جهت تسلیم یک درخواست نامه کتبی ارائه گردد .
درخواست کتبی باید همراه با تمامی اسناد مربوطه به کمیته اجرائی WDF که محدوده قانونی آن کشور محل اقامت آن یا نماینده را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد ، ارائه گردد .
10/20- هر بازیکنی یا مقامات رسمی یا نماینده‌ای که خواستار ثبت نام یا ثبت نام دوباره در یکی از سازمانهای عضو WDF باشند بعد از شرکت کردن در یک مسابقه در حد توانایی و یا در هر مرحله‌ای از آن طبق ماده 08/20 و یا طبق ماده 09/20 کسی که وارد این ورزش شده و یا با آن سروکار دارد برای ثبت نام و یا ثبت نام مجدد در آن سازمان عضو WDF باید درخواست کتبی ارئه دهد .
11/20- درخواست نامه کتبی برای ثبت نام و یا ثبت نام مجدد باید به سازمان عضو WDFکه بیانگر کشور محل اقامت آن عضو یا نماینده ارائه دهنده درخواست نامه است ارائه گردد تقاضانامه باید همراه تمام مدارک مربوط به کمیته انضباطی ناحیه ای WDF که محدوده قانونی آن سازمانهای عضو WDF را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد ارسال گردد . 12/20- هر تصمیم اتخاذ شده‌ای در مورد اصل موضوع مورد درخواست شخص یا نماینده‌ای توسط کمیته انضباطی منطقه‌ای WDF قطعی و الزامی خواهد بود هر درخواست احتمالی باید به صورت کتبی به کمیته اجرایی جهت بررسی ارائه گردد .
نمونه این درخواست نامه باید با تمام اطلاعات یا اسنادی که قبلاً توسط کمیته انضباطی ناحیه WDF مربوطه ارسال نشده است ، ضمیمه گردد .
00/21- محرومیت از بازی :
01/21- فدراسیون جهانی دارت این حق را دارا می‌باشد که بازیکنان یا مقامات رسمی و اعضاء وابسته به آن سازمان را در صورتیکه آن بازیکن یا مقام رسمی یا سازمان وابسته در صدد نقض شروط و قوانین بازی مسابقات WDF و قوانین اساسی و فرعی WDF باشند را از بازی محروم سازد .
02/21- حذف هر یک از بازیکنان یا مقامات رسمی یا اعضاء وابسته به سازمان دارت از مسابقات رسمی WDF فقط در نتیجه پی آمد اقدامات انضباطی طبق قوانین و آئین نامه‌های اجرائی در آن زمان انجام خواهد شد .
03/21- فدراسیون جهانی دارت این حق را داراست که هر نوع تعلیقی را برای کوتاهی و قصور هر یک از بازیکنان و یا مقامات رسمی یا اعضاء سازمان دارت در یک مسابقه و یا تمام مسابقات رسمی WDF تا زمانی که تمام کوتاهی‌ها و مقررات انجام شده از سوی آن WDF مشخص گردد در نظر بگیرد .
00/22- اصلاحیه و الحاقیه :
01/22- فدراسیون جهانی دارت این حق را داراست که در هر زمانی در صورت مواجه به یک مقصودی که نیاز آن توسط کمیته اجرایی WDF الزامی به نظر می‌رسد هر یک از قوانین بازی WDF را اصلاح الحاق و یا حذف نماید .
00/23-حق چاپ : حق چاپ محتوای تمام قوانین بازی WDF منحصراً برای فدراسیون جهانی دارت می باشد و امکان تجدید چاپ ، کپی ، المثنی ، و دیگر موارد تکثیر دوباره آن چه به طور کامل و یا فقط قسمت از آن بدون موافقت دارنده حق چاپ امکان پذیر نمی‌باشد

/ 3 نظر / 697 بازدید
احمد

لطفا امتيازات روي تخته دارت را توضيح دهيد ... توضيحتا كم و مبهم بود براي بنده .

هانا

اصلا خوب نبود............................[ناراحت]

هانا

اصلا خوب نبود............................[ناراحت]