دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر از ادعیه ای است که عمیقا توحید را در روح و جان می دمد. هزار اسم و هزار قدم است. هزار تا یک قدم بین انسان و معبود. هزار بار سخن گفتن با معبود با هزار عبارت لطیف و زیبا و هزار بار رجوع به حضرت دوست.

 

یَاعِمَادَمَنْلاعِمَادَلَهُیَاسَنَدَمَنْلاسَنَدَلَهُیَاذُخْرَمَنْلاذُخْرَلَهُیَاحِرْزَمَنْلاحِرْزَلَهُیَاغِیَاثَمَنْلاغِیَاثَلَهُیَافَخْرَمَنْلافَخْرَلَهُیَاعِزَّمَنْلاعِزَّلَهُیَامُعِینَمَنْلامُعِینَلَهُیَاأَنِیسَمَنْلاأَنِیسَلَهُیَاأَمَانَمَنْلاأَمَانَلَهُ

 (28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد اى عزت آنکس که عزتى ندارد اى کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس که همدمى ندارد اى امان بخش آنکس که امانى ندارد

 

یَامَنْهُوَفِیعَهْدِهِوَفِیٌّیَامَنْهُوَفِیوَفَائِهِقَوِیٌّیَامَنْهُوَفِیقُوَّتِهِعَلِیٌّیَامَنْهُوَفِیعُلُوِّهِقَرِیبٌیَامَنْهُوَفِیقُرْبِهِلَطِیفٌیَامَنْهُوَفِیلُطْفِهِشَرِیفٌیَامَنْهُوَفِیشَرَفِهِعَزِیزٌیَامَنْهُوَفِیعِزِّهِعَظِیمٌیَامَنْهُوَفِیعَظَمَتِهِمَجِیدٌیَامَنْهُوَفِیمَجْدِهِحَمِیدٌ

 (35) اى که در پیمانش وفادار و اى که در وفا کردن به پیمانش نیرومند است اى که در نیرومندیش بلند مرتبه است اى که در عین بلند مرتبه اى نزدیک است اى که در عین نزدیکى دقیق است اى که در عین دقت بزرگوار است اى که در عین بزرگوارى با عزت است اى که در عین عزت با عظمت است اى که در عین عظمتش برجسته است اى که در عین برجستگى ستوده است

 

یَا مَنْ إِلَیْهِ یَهْرُبُ الْخَائِفُونَ یَا مَنْ إِلَیْهِ یَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ یَا مَنْ إِلَیْهِ یَقْصِدُ الْمُنِیبُونَ یَا مَنْ إِلَیْهِ یَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ یَا مَنْ إِلَیْهِ یَلْجَأُ الْمُتَحَیِّرُونَ یَا مَنْ بِهِ یَسْتَأْنِسُ الْمُرِیدُونَ یَا مَنْ بِهِ یَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ یَا مَنْ فِی عَفْوِهِ یَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ یَا مَنْ إِلَیْهِ یَسْکُنُ الْمُوقِنُونَ یَا مَنْ عَلَیْهِ یَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ  (43) اى که به سویش گریزند ترسناکان اى که به او پناه برند گنهکاران اى که او را مقصود قرار دهند بازآیندگان اى که بسوى او   روند پارسایان اى که بدو پناه برند سرگردانان اى که به او همدم شوند خواستاران اى که به دوستیش افتخار کنند دوستان اى که در گذشت او طمع دارند  خطاکاران اى که به ذکر او آرامش پذیرد دل یقین داران اى که بر او توکل کنند توکل کنندگان

/ 0 نظر / 9 بازدید