اخبار

تمرین اول :

ابتدا به مدت پنج دقیقه فقط میدل میزنیم

( پرتاب به سمت بال و اینبال )

( قسمتهای ۲۵ و ۵۰ امتیازی تخته )

این تمرین را همیشه قبل از شروع بازی و تمرینات خود انجام بدهید

/ 0 نظر / 2 بازدید