پیام / نتایج لیگ دوره دوم

( نتایج دوره اول و دوم مسابقات استانی لیگ دارت ) 

١- همدان :       ۴٣   امتیار

٢- اسد آباد :     ۴١   امتیاز

٣- جورقان :       ٣٨   امتیاز

۴- کبودر آهنگ:  ٣٧   امتیاز

۵- نهاوند :         ٢٩  امتیاز  

 ۶ - توسرکان :  ٢٩   امتیاز

٧ - ملایر       :  ١۵   امتیاز

 

/ 0 نظر / 3 بازدید