مسابقات لیگ کشور 1389

مسابقات لیگ کشور 1389

                                              قا بل توجه   باشگاههای دارت سراسر کشور

                                       بعلت برگزاری امتحانات دانشجویان سراسر کشور  

             زمان و برگزاری مسابقات لیگ سال   1389 در دو مرحله بشرح زیر تغییر یافت

                 تاریخ                       ماه                آقایان / بانوان                    مکان برگزاری 

       26   -  27              بهمن                         آقایان                                      سمنان

       28  -  29             بهمن                          بانوان                                       سمنان

        10  - 11               اسفند                            آقایان                                   اعلام خواهد شد           

       12  -  13           اسفند                             بانوان                                 اعلام خواهد شد   

/ 0 نظر / 3 بازدید