کلام آموزنده

یک شمع میتواند هزاران شمع را روشن کند، بدون آنکه چیزی از دست بدهد. بمانند شادی که هیچگاه با تقسیم کردن کم نمی‌شود.
                              بودا

من از خار سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمی گردد بدین بالانشستن ها ؛ من از افتادن سوسن به روی خاک دانستم که کس نا کس نمی گردد از این افتان و خیزان ها
من بر می خیزم! چراغی در دست، چراغی در دل ام، زنگار روح ام را صیقل می زنم، آینه یی برابر آینه ات می گذارم تا با تو ابدیتی بسازم/ احمد شاملو

/ 0 نظر / 2 بازدید