اخبار

 

  مسئولین محترم دارت استان ها

بدینوسیله با توجه به تقویم ورزشی سال 89 انجمن دارت برنامه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگ سراسری دارت به شرح ذیل اعلام می گردد لذا بدیهی است در اسرع وقت نسبت به اعلام شرکت در این مسابقات اقدام نمائید.

1-     مسابقات قهرمانی کشور سال 89 آقایان و بانوان ( بزرگسالان و جوانان ) دهه آخر آبان ماه .

2-     مسابقات لیگ سراسری کشوری سال 89 طی چهار مرحله آقایان و بانوان :

الف: مرحله اول 19/7/89   لغایت 22 /7/89

ب: مرحله دوم  5/8/89   لغایت   8/8/89

ج: مرحله سوم  22/8/89   لغایت 25/8/89

د: مرحله چهارم 14/9/89 لغایت 17/9/89

نحوه برگزاری مسابقات ، محل ، بقیه شرایط کلی در دستورالعمل های بعدی اعلام خواهد شد ، ضمناً هزینه های مربوط به مسابقات لیگ می بایست از طریق باشگاه های مربوطه تأمین و به حساب فدراسیون انجمنهای ورزشی واریز گردد.

/ 0 نظر / 2 بازدید